Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας μας είναι οι σπουδαίοι συνεργάτες. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσέλκυση και τη διατήρηση εξαιρετικών συνεργατών, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλήρως την διαδικασία των εισαγωγών σας.

Επιλογή μεθόδου Εισαγωγής:

  1. FOB (Free on Board) εσείς πληρώνετε την αξία του εμπορεύματος και εμείς τα φορτώνουμε στο Πλοίο για το Λιμάνι πού θα μας υποδείξετε. Στην άφιξη, εσείς αναλαμβάνετε όλες της διαδικασίες Πληρωμής Ναύλου, Παραλαβής Εμπορευμάτων, Εκτελωνισμού και Μεταφοράς στο Χώρο σας.
  2. CIF (Cost, Insurance Freight) εσείς πληρώνετε την αξία του εμπορεύματος και Ναύλο, και εμείς τα φορτώνουμε στο Πλοίο για οποιο Λιμάνι μας υποδείξετε. Στην άφιξη, εσείς αναλαμβάνετε όλες της διαδικασίες Πληρωμής Παραλαβής Εμπορευμάτων, Εκτελωνισμού και Μεταφοράς στο χώρο σας.
  3. Στο CIF+CC+TDD (Cost, Insurance Freight, Custom Clearance, to Door Delivery) εσείς πληρώνετε σταδιακά βάση του τελικού κόστους που σας δίνουμε (Πληρωμή Εργοστασίων + Ναύλος + Ασφάλιση, Εκτελωνισμός, Φόρτωση και Παράδοση στο χώρο σας).

Τρόποι Εισαγωγής

  • F.O.B.
  • C.I.F.
  • C.I.F.+CC+TDD